>,

01119}

@

0

0

चै न. षै

10

~~~ +~ +

9

~=

0

94

10

~~~

0

|

+. ~!

च्छ

6698:

नि

1

((-0. 9818581 188 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111\/

¢,

5597247 = ०/5 1057७ ©) ©/@0 ५9१1-0) कव्व. 56

॥। अमरकोशम्‌ || व्ऋणाछन्ार0

6)57@& (ला लाद्छ। $@& - @&न 7४ ॥@ती) (96००४ ५565)

18007 लीः

नन्ठा. (जारिन्धाङन्, ७८००४ @ॐ ८७१4-5 7 (@ ५/९) = @4@ ८०ॐ¶7 ७० 1००८2 @ = @47.

2८004८7 ८055/7/71724/7 < 6८/प्८गि ® 94 10 69 (7 6४19 10 72/10 20 1119 6 10 11117 ॐऊन्माशी

2015 9००० ००1 ९. 150-00

॥||||||||

((-0. ऽवा25\/६1। +: ||. 2\/ 911 ॥\/14111118/5511111| २5681८11 ^\6806111४/

|, | ॐ. ॐ. |, / ( 220 + @

साफ नमानाकक= ॐफ्ि(ा |

शी ¢ -9)0 0410 ` ८0/५5 17510 - 16/72 (95755 "1 ८1८4175) 7५ ` ०ग्ण्ण. श्ण न्मन, 9} @0 नी वणी 0 ८०८ ~ -ो 5 @ 507, प्रक @1@ ८०7७० (००८6, 91.4.1.1/(2 1/6 1111, 1181-0 261 ०}400 0 497 ८0०४८४८6 < -ऊ16){ १५२ ९1९, 105 : 1८11 + कभी पपै. ;# तना ` 4015

" चअ. 76.56 ॐ.

#१/

"७४ -ऋ ७१ ९७१। ८८ > 24 ७). 1.

= ^८।%॥ जो ५२९८ (0 ००३ ८८0 &/ <: “7 & 12 अ.

„0 को0" {8९ १/४ ` -्भी -<<ॐ 7॥ 1८4 0/0 2/८0 > ऊ, "ॐ © ८०7०४ ००८2.

: 4८८ <€ <४॥- -# + *#००८6१@न्मङन्डा = ७)! (161... 1 : ऊन्व्म़ि

‰१&@ @ ~ %. 50-00

((-0.58185\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २6568।© ^\6806111४/

न्न

(लेन्मलीप्ाः ला (फरून्मन्छाा

@ ®) ५9 @ =ॐ ०० 1० (5 @।/ (7 नव्यं (८0 <, ८८, @ = न= ©) 5@ ०/16 7 ८7 ८4 ५4 न्ठा ८4८ @ ©} नस्य ८9. (7 = © ८, -ॐ (2 ©) 11(@ (2 (7 @1॥ न्य ८2 ऊक © ८०11 &२ 07 = 5510 7@ ०५ ८4-ॐ @ @{ ०० ८० (75 ०{ (5, = ८॥ न्वा ०1८6 7 {9 = (8 4) <= ना (छ्‌ &) ८0 (क @{ ८5, ८॥ न्ठ @)८07{6 चछ न्थ ०१ ८0 ८८0 7 © ८८ = <> (६८ +^ ०5०99 (6ककन् न्क च्छ 02०77 ७1 (नव्य (7: श्र ना(117८1@. -ऋञउन्लाऊ न्व =त्रनो ८0 नो ना त्र 04; ०८4. नकन {70 ७० ना (79. ¢ (4८0 0न्टा (1062) ¢ फन 11 @ ८/ ८959. 0) 9“ नी ५१ ८- ®) @ो न्ब (ॐ. =ॐऋ &। ०40 ५० = स्ाप्णाएहा ^ - क्या 6ो@्7@&ः नान्न @क/ ८2 2) 0.51 7 0) (1/7 (अ ©) © नी ५१८ ८1117 5/0 ॐ५.

2) 0.1 ०४ ०2 @ न्ण` ८055 = (7 0 @ => 16 ® 1216 न्ड नान्छा1 12/76 6८८51410 €छन्ला01॥ कन्य" ऊक (न्य 5/7@ "2. 25/०४ न्2् (धित्व कीक त्न्व्य८ कना (८०८९ ००८.०५17ऊ ०८2, न्न 02/7्च। न्ठंग" 51 चो @ ।1@ 8५८2 नी ०/१ गा ग! =-ऋॐन्ा 517 755 41/75; शर {0717 57@ॐ (००० @5/7@ ॐ) 50 0८172@ ०7० 059

3७७९5759 (1990) 5705 नीम ८1७०0); 61८07 (5 नी न= ८617 { ५/7 ८2 ©) ५८५८ ८~ ® नो भा कः . ॐ3।८ - न्ा ८1० ७०10) @)08 16/15 नी@&/८2 2)65 ©) 7 (0 ८/7 - न्न 0) ०4 नी ०/7. भौ ना न्ग . 55 (7००७ न्ड ०7५०7 ©) ०490०0८2 5८2०४ (95८४ (97 न्ध न् <77८9न 5.5 = ८० ७5775८0 (८08 न्न (८05 ००7 5 ५८. नान्न ८9/099न 0) 9 ०८ 5। न्न 2 01508 ५441 ८८91 55 ॐॐ।- @ 75 @1 न्ड न्ध 5 ८66 @. ८५८1590 @, "ॐअ 56७11 &169न9* ननन ०८ ५/7८- ८५८१८" कनामा;

((-0.ए58185\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111४/

7 (कषण 8 (5 ७5 ०।८।०्बा॒ ©)८1/7 नौ ८8८ @ ७८० ©15/7@ 5 ऊक ८1८" किनभाना।. ०000 2-नकक्५/757५८1(८ नल 0)117(कनैा (2 94001८1 (0) 16 70१ न्ध = 5 ०८८१ 7न्ग॒ @.7) 141 = (० -- ® ७2

657 @ 5 ८11" ® ८, ८171 - 8 9/1 1/7 < @ ^ 1-1-14 (1८(- ) भीनान्डा.

ॐ. ८1117र5 (19८1८955 @ 0.7० (10 न्छान्ग्ना ऊन (@ॐ ८1 ॥। नब 457 ®. नन्छा. री स्न्ा => ०५75 @एॐ5@ नन्छा (177८ - कीककनीा

2 5 6० नी ०5 ०५५१ न्म (ॐ ८15 >

? ००04 = @ नन्ता 0 न्ष 16079 न्ता ०» ५1ॐ 0157 ०905515 0)57 ना ®) 0 न्छा.

257 (न्न नीन्िनीन्धप्र चछुन्न्वा ©) ङूध।ङानाना सकन @ 10क7@ (न्यक कनक न्रा ०न७¶ (७८17. (5. 1० =।ॐ 5 70704 6ब्यन्ठा, 8... = 2175 @=क(@(2, 176४507 -40कगोन्ग् 7 ना न. कक 7 क्कन्ब, 11.8.11. 15.70.79. = > 79 @ = @ ८2 10 0 02/८6 (1 ०@०क ८7८ नबी ८। (भा 7 @ए @ ८2 नान्मा 14/7८ ˆ ® ०४ 5 @ 5 0)5/0०95215% ©) तना © व्य. |

८2 9४ (7.5 =2 07 ०५०४7 @ @ 18, ८617 6ण्ठा 6 # @ए @ ८०, ५।०7 75 @ = @ ^ (2). > (6) ००/८2 ५८1७/ ना 5/7 {9 ® =5@ ८2 ना न्रा 1@। &@ नण क्ण 0.

(क @47

& (7 (कल्ला. ९1८८।८८।८८, @) = - 1 0-, 29-02-2015

००/८८ ८-<& ०0047 20/42 ८८/5९

< ५७८८४ (7५५, ५4 [1

((-0. ऽ8।25\/81 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111४

(1७ ©| 6

(०1515 (6)55 ©) 17 का @ ८6 9/7 ८/0.55/. @)05 © ०4७८2 7765575८ ८970 ८८ 1८- @ (ॐ - ५4इथ०अ४ - 9४/16 12 --2/5 7 ०4७ठब ८0 अल्ा0)। ©) ८10110८ (८1८ छण. @) >10.72/5@ =अ2।5/5/ऊ ना =2,021. 96४ 91417946भ. 1. शिक्षा + 2. व्याकरण, 3. छन्दः, 4. निरुक्त 5. ज्योतिष, 6. कल्प.

1. & छऽक्ष 7 - © ०/5 ना 2 = (@ (2 1171 => न्ट ७0०4 /ऊ जीना चभ नान+ऊ 6) 6५८5, ना (5.8) न्ख 107. © = ७० 97५? =,/८8. (शीक्षा व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः। मात्रा बलम्‌ साम सन्तानः ।)

2. &6१५।९7 6ष्ल "~ य) ००5 न्ण 2.

3. =: - “17111 |

4. 9 09552 - ©) 0८17 न. =/57०/ॐ। © ०/5 ।ऊ 0७ ऊत न्वण11 1017 07/70 नीना > कक 1 @ 12 12/0/02/12 -7ॐ6) 70 नीन्डा ©)57 01112. (8/9, न्फ्ण कीक ने (3.51 जा 7 न्ण्ण ८57(@ ८5) (@)5न्छन्ण (9 न्बन्णिं ०9) गॐॐ(0755 6४्टा 50/12)

5. 2 © ५1758 5" - ५/7ऊ।ऊॐन्कनमा (द) न्ञन्मीन्धान्य ॐ7००ॐ.&@न

©)5५। ५1 ( ०4 कंग (@ (2 ना नडा 99) &@ ७० ८१८४ ८9 ला 117 क्का @(0600 न्धा 2-0८। 60565 = 091 ५। (० न्ठंण ® ८००४०४०7 ? = ©+ 2 -77५८ ऊॐ7७४/४।ऊन्कना 20१५1 5 श्र 1८ ~! 575८2.

5. 5@6०1112 - ५1ॐ551क न= ©)541५{८2 >/(@ऊनीन खि न्यान्गीन्डान्य 57००58० - @ि) न्नन्वीन्वान्म (60.505 नाक 5, (०।७ज्ध ® ८2 नान्न ०418 न्क ना अ,)।०/&।.

ऊ, ७०5 /क नीन्न = =०/5/5 5/5 ना ००४८००४ 0)16/1/0) ०/9ॐ®ॐ@ >55.5/7512.

((-0. ८5/81 128 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/

/ 99 ०ऊ (५४ व्भद्कन्मा नानाोाङ्डीण्ृप : ॥.

०५551 नी ०17? ©) ®) नाॐ 6157 58.51८,

= 91.09 ना = @)117(ए ककमा 2 1158111 5 50185] 6) नो ०50; @575०/12 91० ८.0/0.5 01570 01572 8५। 8८7 ॐ516/(10. (@द)56केकण 01 न्ा@ नन्ध ॐ" ङक भल्ल ०० (0551 नोाजा70 *४१ नेका ' नन्त (न्मी &५ी. (@)@=कन्य तम्‌ -इमम्‌ -समाम्नाय निघण्टवः इत्याचक्षे (0.5 ०16४ @४ ०५& ©) 77 ऊक नी का ©0)57(@ ८८! 8) जा (7) नान्ण(+८।८-। ॐ।. 21879151 945210७४ (५१०४८८1८ (1 ((/25न) (5० ८1 न्ग ०4७०(्५नाना नकन @15 015105० ना ©)57(58515 ००.0)। ०1ॐ. ७८० @/ ८8 = (ॐ 1१५ ©)117 (७ 2 0018 ८1: ००7 ऊज कवे! 7८07 ? ७० "@ न्छ॒ @ न= © 76०69 न्ण 0147८ ना" नान्ला(/65 =9/09051 ©) नौना 2 59/95 ऊन (1 नान्ण)। (८०5० (@ॐ.875.5/75 ॐ) गाऊ(@ 707 ५१ नं०ॐ मी > .

(निघण्टवः कस्मात्‌ ? निगमा इमे भवन्ति -निश्चयेन निगृूढार्थः सन्तो मन्त्रार्थान्‌ - गमयन्ति ~ ज्ञापयन्ति इमे ।)

= ८/० ((0न6ग)०+¶ (द) ८1009८4 ५1176०७ (9 (१ &ॐ ७०५५. कन्य नान्न (-2@50/8)) ॐ।62/02 (5 (कता ष्ण (6041000: लाकण०/712.

2०1 ॐ/०४८2 10/9५ ©०)5५/@)ऊकन्कना (0759८८०४, ॐ. (जन्ठछ। (77507 117 ०/7 नौ, ॐ). (८0. 24 2८5 (10/77 ज्ण्ण ¢) नन्ता =, 01/80 नौ. (भ) ०/7 (11 कक्णी कणी ना 7००5519 (@ ^ (८० ८/८ ˆ 9/7 नान्ा॥)/ (1७ 6100। 60215 @८ नडा 50215) 627.

= ॐ, ८०6७४ ७० ८111८ (की नौाना =छ0)। ॐ। 5 ®) 7५८ = (१ (५८1 ( -५८/7ऊ @क तन्वम @ ०/0) @) ०० कवठ - @@ ०० &५/५/५ @८2 ॐॐ7नग) नग.

(051६1 नी क्छ & नाक ङी; 1010 ' ना न्न 01517७४ @ॐ(@ (9 कना ° ना न्ड ८/5

0117 नौ. ०/5 0) ०० ५/५{८2~ = ०/0न्ध 5८ (2।(ॐऊ ७5 न70/८7

((-0. वाऽ 18/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111४/

गा

1 2/5 ©) 7 जौ ना 75 ८9 57००5 &@) न्ग ८051 ©) नीा००ककल्कना ->#(¶ ८1८165८ ५105 @)क(कन्ण नण. =2।।छग्श 12 61(((005 (०51 2०५5 6570 @॥1 10 क्ण (छ चि खना- @ 6 &। ©) 11ना "2, 10 6क्णा 8, ला (7) 6175109 , 5711769 510 (5117 लश) => 02/८5/55८5 5८0111८ (०8 ्।कनौ 5८2 @755 ५7०99) ७5 (7 लढा 1 नग ॐ) ०क5 ल्क ना 665 (05 कना नन्ा ©) ०० न) (८ 1५८८-८ ज्ण. {755 ८०5@/कन्छमना @0.0/5 ©) तन्वम ^“जण जण 7 @फ @ 05 न्व 7. (@5 न्वा 70 ७ब्ग 1675 =2/755 =2/75.5 ^ 2/5 @ @ = (4८८ 1०21 ५1 11०४ (नक न्क ना ५१८० (2) ५1091 न्ग - ७००4 न= ©)1 1८21 1176४075्ण @ोड70 ऊनो ७४८2०४5) 5 ©167115 ०)०70ऊ5ज711(@ (2. (@)5/@ 9८००५5)7510 नजत0)। =2//119/505/75 9 56110 ०००५ (10175 (@ ©)16/1/)5 नी = ०» 1.205.578 ८2)

।७्गी जगी 575901०5 (@ (८592110, 9/5 ऊ/7०2580&८1 1७599102, (0#ऊ नौ (1० ०10)। (८0605 06४ 118) ५/12 8५/12 15.570 ना. (य) 5न्गण (@055 0057955 नीना = =%(१.८1८ 162८ ८10 २८८1151 (०/@ ©0)10/14) नान्न ।७@ =2//4104/। =2/910 ००/0८ 19/08&। २) ०८१ ७४ॐ) ® "2, @&। (907505८8, नन्ा¢/ ८9/05

रो ००#कन्ग्ण ८0 (ड) 0/2. लग 0 ।6ण्वीन्मी.

25 ज्व ७057 न्ड @)5/ "6०४१००९ (ॐ 0 ' 0 =।1116ली ( -।41 -11- 1 _ निपा जन्छा( 157 ०/८0/5 ०0709001. (धश न् ॥१५।न्ग7 3 प्रा (5 2 - =19 6०९ (ॐ > नन् ¢) @@ ® (90/0० नपकन >।न7ॐ& 9620८ (न्ग. ०।ककग (ऊ @ए८, @) ०० ५। 105 @८2, 271 &) (ॐ ©) ८017 6145} @/८2 ८1०४ (5 न्ग. ०४८2 ०४5 (ॐ ०1616191 ८1७४ (न्फ ना @ऊतन्हाीन्म. = (दिन्ना ककण 675 16४०910) 6) @12 57न्0ी न्म. (@) ०/0 ०7/05 ©}5/7& ऊन, ५1क5हठेण कना ' 2 (7 ०८/7५ न्ण.

(८०/८2, ८6७०) ०० &)५।- @) ००5 न्य 9 न055)049 नहा

(7/0 छव 1675 ©)८6/746क न= ना८ॐ ©0)1 109 न्य. (16 नी न्ह

०94 @77&ॐ& (170 @ 2 ८275 ना (((5 © न्ष्ण ८4. ५। ॐ८ 62910011; (ध) 56कन्ण (ना (@)5/@ >9न75 ५/7 नान्डा).

((-0. ॐ8।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111४

शा

९क्ाङ्षकना नन्छ्छ)0 [१िकह्ठंणककनाः

07 र्ाकजौ (00 6ण्ठा 9 ¶क नौ (@) ०० &) ५1 > ऊत कवन (4111८98 ©) नीन्डा ©)1107(ए6फ ना =9/09/551 कताम 5 @5) ५10 री (@८५८।न्. ५1७४ (0 न्गी ०7 © ०/5 छक जी न्मा 6) @ए @८ 62140 (नौ =, ८15८ ८17७४ ८१००७०4 नी (2) ८1/09 ५4 (1७ ०40 @ 579 => गॐ ©6)57@ 8 =>। > 1200168 6)117(एज्छ जा =909 9150 575 ०५८४, नानी (०४751 नौ = ९००४८ 0857855 ८1८1८*( 65० क(ना ज्ाकीमजा. 5555 मन्न िरन (@08५) 6)40174)क ना (1०0 ०01010/5 © 17 ©) 17311. 957०1 @08417@9)न -210505 (.00601क जीन) ०4{05/ ® 0)1011605 @ @ 1१५५ @ो ०० ® ५1 - @) ०० न्म 505 @ए ८0 ; (न्म

्न्वण।675 (16 (ऊ छव @ ८9 57 ना 09).

25०५ कज्क्छाकीकनीन (+न कन्काककनौ नगोन्कन्ण 6) सऊ 69 ©)5/7(@5515 2117. (1४ #ऊक्पण कीक ना ©) 141745 670 न्ना ०001120. 01/70 @95@7?५) (16४ 6) 56४ नाध(८2, (6४ ©0)11/7(0 @ >(@7१५। @( 15/72 5555 ५/1 0572815 ००0८0 कल्पा ककन (ऊ ्छा(रीन्म. {द ००51 (1 17७१० /

०४/०० 6)८0016}%(@ 1१५ लण्छा कीक जो, 7०0 (351001८5 1/9) ,

1०४०475 ना 16४6)८070)कनज 5 700/०95 5८ ८1८ उण.

=, 0ीकन्क्ाकीकनीन्छा 79512 (0 ढष्ण०े जो जी ०००८०५८/7७ 6)570ऊनीन्छा @)117(कन्क ना ५१८४, =205८/ ©) 17८0 ०० भाऊ ०,071.0 (90 6577 ना८/८7 (0 कण कण ८2 ©0)5५1।, = 2-17५। = (८ 557 ५9) ८1651 1055 2 @ ०१८17 (@ ® ॐ@ ८7 नन्ग। 15. (ड) न्डा/ (८ नणन्ण 0)501५/८2 ((0@0 (006 ८17०711. "> ०55 157 ०9 ८०नण८ ८105515 ' = @४०७००/7 ?

@ न्न ¢)/, 5719 ©) ८1 (@ @7॒ =>) © ०। छकग @ ८6709 नहा ८15 (21लागाथ-+) 5 @@ 30719. -2/05 7906 -9506) नन्छा'1&। 0८171. = नन्ण' /@। = 518) ०७८10 ऊन्व्ा 1905।41।1८" 5/1. 2/0 नीन ज्ण ऊन @7लण 2 -कव्म). 2 श@तक्लनणन्ल (¶कन्फणन्व्ण 7 @57लग) ५51 1 102/9) ०।८।१७ब 015८8) 6 ८/ॐ न्ण्ण ०४712.

((-0. ॐ8।85\/81 12/18 56165. [1411260 0\ 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111

५4

@ (छानेएन्वा न्ना 5/0 ००5 (ॐ ०9101/711711 . =% 940 (ध) 90०7» >(०५।द।ऊ जीन श््न्लनणन्छाक्क न्ड क6०५ 6००८८ (1779515 ©; कतना ०/7 ०9) ८1/7८ 117 (7 (6) @४ ७७0 /7@ =८0 ८८2 = %। ॐ) 0.5 {55 5 द्र. = 6 ना. (114 (41 1/0. = (181 1/&@। =9(०/7 (नान (6(नण्ण 407 (2) 0055179. (7966४ 6ऊ५८।ना(८ 12८2 ©) @एऊ(@८/ ©0)८17कनौ (170८111. (5109217 मऊ नौ 2)" 380 5 5550510 (5८ 176४ 0117 ०) 7 जीना @म०ज नव 4 “0(0/53/. @)5 क्छ न्म ऊना ०55 ५9८ अन्या. कन्म 0)1171(एनौा (@ो515/(ज्. 50) = वन्न @2) जघलग ©) 17० ना (८2 * नन्त नाना क्ोन्म. @( क्हानेएन्ठ ८0नग.ॐ७ 55०» @)570ऊकन्क ना श्रन्डा ©)57@5ऊ5ऊ=*८ 7@। लान्ड0)। 7००6570. <> ( भन्ाढ्गानी तन्नम नएन्न (4 नन्व (1011501 [लागा /) @ॐ7न्न0ऊ ऊत क्ण 1670000)/. -ऋनण)/ 57670) ५. @ 7 छा भए कणी कड ना छण ऊणा ८.6 2 न्ग); 2. ॐ1@/ 57 14¶ न्यक तन्या ८0 ¶०्षण ०75 @फ श्रना ©) ८/१५८।०/ @ॐ(@ॐ=,८ - 2 5०9) ००/८7 ॐ)02@। नाक्बीनः ८6) ५9०४००५.

2) जा 0)। @तऽणनणन्डा 7०20 नग 5 ००5८ ८1७० ०/ॐ7न्त न्व); ८1/79४ऊ (06० (12 =9न्0)। 162 न्ग ®< ८1117107 नान्ता /)। लान्ठंगलठ्क्ग.क 51 650)/5@) 521. ८179055 ©)57८ 7/1 (०४ कका ® 59? 7७155010 ॐॐ5तन्ठा 0१1 9/ना70@5 कग. =>८ 11 114.5 56709015; 21196570 = ७८2.

-91107 © (112 -@कन्डा = ीी ४18 :

ऊॐऊ7०५/ऊ5 (760८007 तना नाग (2/० नीम =2/100 575८012 (15८ 01 10/00 575८67८2. @05 ०8 नह = &/0५/0 ->10 प्न 00 ब्छा. (2) 910 कुक ८055०55 ७5005 9/6. @@ 947 ॐ7०४८० ८12} =9।0१1५। (८०(¶-५८। ०7०० ००. (@) ® (८१/८८ 31975001 स्सा का००ॐॐ & नान्न 1०05 =9/१५८। @(7 019 (05५9० न्ग = @ 551 (नध 94/०0 ०2/05 ००,0/८0 (51०0७ 55 6922४158 69 न्ष ८/1 /05)/029).

25515007 -9/5 ००/55 ©) भोातछऊ००५८।, (3०15 6107 ००५ ५। (1८ ८90/9/0. 2131 17&। (15८ 011 1009705 कक ङ्कग (2, ©)1/न55 18,

92/35/7752 - 1} ((-0. 9885811 1818 56165. [14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/

>

स्7617510, क714768)5८8 (८176 165 जी) अजन =01ए75 @ए(-न्ा 61761 ® ©@)940/9 ऊक्ठंण। 9/0 = ।कद्0. न्द्धुन्ण 10858७४ 9७0००७4 क्वा = अणी जारो ८) (6 02 12 (09/८ नहा 9178८ (707. = (08151068 ({@ध)0/न -% 7८17) ७2 श्छज्ण (055 (05515 ऊ5 नकी जा (८0 न्न नण @ 9>/7@। (1705707. (व नकन ०८2 ०7@। (1१५/15681 /17।, @) 5०6) (५ ०756७००० = ८1 ८1८ 1 ˆ 4 (0531. 557 165 9/1 11" (11075 छक नौान्9कन्मनाक क" क, ऊक (1591. 11 11८6759 2)9/न०7.55८. @ 5.5७ 9171 1 /107.5 9/7 216512८0 6णीज्छा > 1179४67 = 015 ५1924८0 ¶ज्ण॒= जज ०4® ०9 ५। (6०6 ॐ(001ॐ@@) ७७ ०1@) 62 ५। 6011611 110 9(0%ॐ((/0 जक 9) नाला! 1७05 न्ग @ए7व्म 8 (ठ ७८१ ८17० =-2/975 >/ऊ 7, (35 ०! @@)3। (020 047 =? नान्ला0)। 1907055 न्छन्म ©)504101, 2 ( न्म ०» 75७ ०४ = 2105। = ०१120.55/. =-= (6५128 6475 (2510. 001८1651 1768 = 10517८06, ऊना (65५1 => ०० न्ण5@। 1०० ७०) 7५/८2 ५१८ ` ©) 7 @.8.ॐॐ ©) 7 जा 4 (70.57 न्ड. 17 %८¶ढ @)कन्ल¢/ =2/८0/58)८2८0 कीना ७० ७०८।८५ (90.515 @1551, =/94/7 6 ५9 ०6775 57 ५, 6४ 9) 92/14 6४9 ५।८। - 10155007. = 100915८0 16)0/2/ (1985 == ऋ०।10 (८, (05557510 नन्लाछ)/ (८ ©)1/97 79०19 5765.) 14/01 ५८/16 2/0.

55/00 न्धा ऊ57००८28 4 12 (007 नन्ञ0)/ =2/ 01701500 जौ ७०/60 न्ग. (&). (८०. 509 -ॐ७५)५(ॐ5 12 2594 @6100/८8 कल्पन 105)0&1) (5 जगन =9105)12 10620117 5/76975716 1,00.0 7 ज्ण्वानछ = 705 9/7 नन्डा)/ ©)क( नाना ०४७८४. ०109242 2551500 ०।7नग 5 ००90/0 नन्ह/ (न्न द्राविड शशु: गन्ड)/ ७1८11905). @)05 599८ _ @ऊ नन्हा! 1&। 0 तन्म (0115 ०0५ @%5 570 नन्द => (णक ने न7)/ क) न्न्य. (@)5न्म/7न 9८60 & ८2८6 नडा (7 छठा 7८0 00020 नवश ००८ > (5705 9/0 नन्ता)/ ©) नी ०।ॐ। 011८7012.

((-0. अ8।25\/81 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/

*

= ५9 जा => 9४*5 @) ०० ८/ = (7 ८15 @ 7 9/0 5) 12८0690 ज्छा =ॐ517८2 (1/0) न्य (@.09) (८91 _ 9 ७४ <): नाज 15112 @'& 50555 ऊ०ॐ।.

11067510 =: =9/160 57510 ऊ. 7 छा / ०/5. &@; (८0 छा छण ५। ८०४ @ऊ 7/1 नो 5 (ला) ५/ नौ जा न्मण. = ०) 6). ©)८ 1८81/7@/८2 (6627 (3८ ।76ग@।. (@) ०७८1 179 1068; 410 ८15 5205 ऊक (८1@४ ८160947 नान (धै) ००ऊ छष्ण/ऊ @ ८2 (ॐ (7/१) जज. (य) 57१1५ @८17@ 91८28 (117७ 6णी 6; 2) ०४ ७ण्ण ८6 (@) ना ०५८2 (1 14-ऊॐ ८८1८" @ (ए ॐ; . 227 5 (7जण कत ्ज्णण (2 {०४८८ ।11 ०9)७ 6००४. ८47 ज्क्णीन्णी, 910८5

(८179970 9/7ऊनीन्छा (ध) 50ऊर न्य (09 ८1८ {ॐ 65) (1 =, (7.35 ॐ। 65) ५८2 @2) ०47 5 @ ( - ५। 1/0 नी न्न

(1/ॐ 5 ५८28 =2//0005 = 16 @ ८5८6 न्छा, ध) ०/7 नी ना 73519555 75५4 1 १69 120014/आ7ना0. (द) 56कऽण (2) 9/1 1 66)न5ा -2/09) ८०98 ००५, ` समाहत्यान्यतन्त्राणि सक्षिपतैः ' नन70119., पूर्वसूरिभिः ' 67७7 00/८28 (ॐ८4 19८" @ @777. @) 50 © ०४०।* ८/८" 1१.८15. 9 नहा 2 62099112 ८09 अण _ (551 @)(- (50) 10001 जो जाऽ.

@2) 9/7 ॐ८0 छवा 5100८18 52.55 57705 97नग 7@/८2 (@)755। >(0 ५/5) (ध) जग ना ०५८०४ ॐ००८ (१८4.ॐ(@ (28 ॐ71075रन्छना।* (109 ८८2 @ 2111190 ०५%। ७91190८ 5.5 ऊॐ।. @)5 ऊ570ज्व्ण ८07594८2 753 ०८० ५/5न्गत7 धि न्छा0 का ०/1 = ८0755 ७०)@ (109 न5ा0)/ 9 6 ऽग -

@ "11114 = ०४ नगण ८2 (५ नण ।।0.55//2 @/55, -9/100 65756 ® 77०7 ॐ75 ०४? (कोशरत्नं अमरखण्डन, नन्ल 0)८ १५/0० 60211711 | [षा @ न{/0710 (©) ०००७०५१: ८0001८1८ / (८5८111८ -८ (7@/८5 ८160०11 नौ =2/05 12/59 ©1450 5५155 ०4106 @४ नान्न ' 1112, (205 =2/1605/75 9810 @ न(((/94- 2-6४0 (0०४७ @ ७८० अनन्ड(॥. @)50 ककण ८1८ (¶.८15;) (->।&2।( 151 नान्ठ्ण-5 ऊन) 255८ नघ (@) 5 क्क ८५८ 11 ˆ (ना नगाक।.

((-0. %8।85\/81 18/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/

31127 उछ ऊ(+{ 9 15 (140 : (205 => ०/3 7598) @ ©¢ न्ना 5 न्ठंग। 5/5 @ए ८2 5164401 2)10 71607 5८2 ®) ५।५।८५८।८~ 2) = &) - (1८11 - 7८0 6४ ०414. 11/75 @ो न्न ॐ। न्ड (८0. = कंन (८0 (7 ८9 ना न्क ना अनना (@@(119८" कीनानागि. न०८० ०० (55 @)107 ८65 मऊ जीन्हा 0)17(कन्मना 516) (०55 @ 15 94191505 "८16४ 21 17(ना @ोङू7न@ऊक5क ' "व्यप हि कन्ठेण(ो ' नान्न 0110170 018, १/6 द्धा = (ए न्ष 5००४ (5791607 1 900 2५120५4 = "न्न्य ककण" = नान्छा८। नबा 6/7 ७99 ५1८8 (&0)119८ -@2716.

91157 05 5-क5@की6्वा ५1ॐ111 कञ्जना :

अण ¶्६काङ 11०2940) 51 नीन (००७०0) (7८07140कनी @)107{01755८7 @)5४।८।८५८ 11" (नाना &।- @) 511 -न्ण 11094०0 @ 68५1 60८01652 (@25 ©)1017 (61५1755 ॐ।८-न्ा ©)91न0०108@। भौ नाल्ण. {9 1115515 ~ सा हेग ॐ) 1//.72112) ८017०४० 7909 ©)9190५7 (7 30 (5८ ।९। 5८61/61न9 @/9) 1८ 16०/५/८ जठ 290 नी ०८. &। ना न. => ८07 57515 1 8 70 (0.9 00/15 © ००८5 ०४८2 9४ (@& 21070, 00.55 ना (5.5) 12. 5 16) ८619/ 12 29/90 ०/.5/ नौ कण द्।. = = (न्न =। [ॐ 1 00 वन छकनक 3610669 @®ॐ 6०6० 6261८"? <95&। 69160669 काक" 1ॐ112, ,20.5 ॥००% ® का = >/709 675 @29/न ०८ ८5 5८7 ०० ॐ) (51 27069 ना 57199 (@05 =2/735/5810 (८०.5०४ (८25 ००7 57510 7/0 = 1970न9न) ©) 9/9) (क 5051 = ना न्ल/ = 0)5 015) ५117 3/1 419८ ॐॐ=ॐॐ।.

9 05 (ए 6्णोन्डा 11111 | (16200 : 40 1 17/6०/7०८0 @05 5161197 @001/८157058 <391"0¶ 6011 ® 6069 ' नान्न ©)1५17८ (५८1८ क) भी ना&।. = 60 25०० ०।५८।त७ग = 0)117(ए नौ 10८" ८6 ©)5/70%5 ८८11 ~ @ ना ना. 5०/40 >. ०27८779 ५/८ जा @)147(क नौ © ०4/11 @ 107५9 न्भ "85 62 ०५५८।0न्ब (ॐ ८८ = १०८ ® ७८6 ©)5/7 ® ८1८1 ~ ® 18, 47८ _(०/01/1 176) @ (८2 -( (1८11 ~ कनौ नान्ग,

((-0. ७818581 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २९७5686 6806111

31157 © ञ्छ 6डा => 1०111 :

50 ००7 &/001/7 => 100 5755 80 @ = 01517 055 ©)८1010 "1710654 काढ] सानणल्ण'" नान्ा 157 ८2 (15710 - 65115) 0) 1017 0) 7/5 @ ८2 = ०0/09 @ ८17 ०0211175 6क 6५/12 @( न्प्र 209५194 जं ® ८9 नान्ा" 1(३ॐ. ०४८8 न४ (ॐ 01007५90, = (न? (29421117 कन्कना 0 न्ा7%5८ 19/05 5 ८1८1 @) ॐ) न्ड न्म. (19) ७6) 21512, >ॐ ०5515518, (1 {८89४ ०6151515 नान्डा( ।6ग. (@)@नकोन्म ~> जं 17, 00८ नण 10० (@धि) नकन = ०००7७ न्ग 5८ 115 क४क ०6171517 गान्छा/ ©)क तजौ ना छण @ ८2. @) ०/0 =-2104175.5 (19 न्न न्ग 0 5175 ५1९16 का ००८055४ (@) ५122/12. 1176) ०001 1/7 कन्कना 7 (८०८ ०/ॐ।८2 = = @1175)@/12 © ©) ८4 ५/0ऊ नौ = 6षंम 17०6} 112, ©) जन्म 11 ०8122/15 ०512. ॐ@ ©)11५८17ऊ नौ --2/ छग 17७ =०४०४७्‌। 011 ।०क्ा। 166192/८2, (@) ०० ०५८।७०००7@ 7 (1126४ 55 2155 59/८2 ०2. @) ०>/00/ऊ%5 ऊत न्ण ०95)क ना = (11 6ष्ी न्व्यी 31 @ 1 1758 (@)००कऊ कण्व = 510८6214 1 961 10/01 6618156856कै 117 6ष्ण 0 कान्हा ©)1 10८170न ०9० ०414175 ०/2 ७0१५ नाना77- @ ०5८८75५ अव्यय (105 ्रन्व्ण ८2 नन्ड2 (ॐ ५9० ८9/05 (८019.५1/75 ©) 6 18 0)57@35/८2, ७०100216 16 2 (८15 नानः 07001111 (75 ©) ०० ना 0)5/7989117 509 0५नाना0. 2) 1 %@ (6765175 @ @ ©6)11/0&।८8 2 5०/८7 नान्ठा। 18)न) &५।16}०४ ००४.

10/12, 00८17 न्क नाक ॐ८* ®^ 02500 न्मन 34705504 11758) (८ नी न. =29/5/915/॥ 05/७४ 2)1 1/7 नौ; ८७४ @)<न) 60117 नौ; @(@ @ोन्ान ८७४ 01८ 17भौ नान्ठा @®०11/11/70ॐ०क 7५/८८ (@1(+८9८- कभागा. @9८11/7 206 न्छकनौा, 57 ककमा, @कनौा ककवक्ग्व0नगा 0)110८10कनौा, 779 ०96४97५1 ©)117(एनौाकनौ, ऊक न्ण्ण ८/८ (ॐ (८०5० (11 1न ०460(५|नौनी ©)5/1/9 कनौ, (अन्न 0)/ (८०5 (@८०५/15 ०/6 ५नोानगा (665न०क नौ. ८००० न४क कीन ऋतनव ८111019 5100294 नीर नभौ 17 न्ग) ६।०४ ७०14) ©)८10107 5 0579 @ (2, ८6/८2, 0514, 00577८4 ऊने

(1 117 न्ड ०1215 76ण ©5/79 ऊक ना४।८० = नभौना70.

((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111\/

*

0)८17191755 =श्र @छ न्ग ©6)८6/71055@ए ८28 > नोना 0क न्त्म ककन (@) 21165८0 = 90112, @)8न ८16४ ©)5५01@कन्छना > नाना -=ॐ5&) ५157555 (ध) 5०७८111 5051.

0716 ०615057 @ष। क्प न४न्मग (2 नन्ता ©) 1५/65 (1०750010 = 16 5८8८6न @)ॐ57®596) 00571112 91०० नग ०८1 2): (6४6४ 3110178 ल9 ' नान्न > = (055 .

@१11 18 1196ा 1111105क10 :

517 0)1०१ ५1०४ ०४८५ ८14 (@ ८2 (67617 जौा 9/58)ऊ#55 7 (501211168] पश1165) =9/05 -905 (6012, ©)514., ©)क71¶ @एऊ कन्म @ @ न्न (1 0)८10410, =9/& = 7 कष 1 = (67001८17 5 @ ८2 (@/१1119८ (4८ 11* किनानान्ण. (०65) 1 19@८11 1786 = ८0/95/7551 ऊनी @55 = ८०८11 ऊत न्व्म(411८ _ @9)@ 6 नन्ड'1। @ 0१८1191 ॐ5७ऊ>&।.

65 61 ङि ४1 6175 @ 10 ना नल (9/0 ०992 नौ ना 10 (ॐ = 615 @0"111ङक5 कना, => @ नाना © ०9/02/८411 @ कौ, ०४८? @5 ^ 0110८10 ना, = ०7005 तन्म @)८17( जौ = ५. 61 ७27 5 ® ०५८।7७ग (@) (-/5ॐ 7 = > - 6 ¢ ५८//75 ०/2 ला (5 ८५ ८।८.-@ ०7. @ 5 =-@ ५17०5, 555 1०055 9/7 @ 2-5 ०/८2. ८० @# ८5, ©)5 7७ ७७) ५1७४, ०9०० %। & ५/७ 117 ॐ. 40 = 1109@/28 = (67 न्ण्ण०/7ऊनो, चनानि = 5 ७८/75 @ 5८8०55८ ©01114/0क न्क ना => ८। @ 655 05759 @न्ा 2 ०2 2 5०/12 नान्न। 57815) 20 नल.

@ "11 13811710 @ नाकि न्छ्मा। - ऋान्ेकछ्नोा : ००ॐ = @@07ॐ5।1ऊ कक का, = ७४1 - ८1/4)/ 7 ००55 & न्घ

01०/ ०7५१८ ˆ ७८ = ८¶. (1८1०८ ८1755 6) 7न्ण @ (18141955 ८1 ८/८ भना.

<अ 115 6155 न्ड ©) ८10८1/0न 511 65 5५1 @ी @)५02१0/ ०८००४ (ॐ > -@0/0¶नह 5८0(7 (@0)८6/71610)८ 41011111

1. 71; 2२21112112111811.

((-0. अ8।25\/811 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/

4

(०/८ 75/2५/7079 @/0र नो गुरुबालप्रबोधिका लला) ०१८५८0७ 19.15 =^ न्म ©)०/>0५9८ ˆ कीनोना7ऊ न. (@ॐ। 5075 (5.5 ०८5 9० (८०012, 5 (6) ८6८2 ७०55 ८0७८10०4 ना (७2८ ५96४ =-= ८0055/7 (12.

सुबोधिनी (०४5८ 17 6गी) नान्न ©)1 1५17 (भानुजीदीक्षित :) 11/7590/8ं 24757 @५9५/ 2 ७9 2 @५। (न्छकन ७70)557 ८८ 1८ ~ ®) जा नान्ठा.

=216065/7512 ९@०नढा। (न्ण्ण। @/क कक नाक ©)क रण" ॐ.

(256४ कत क्ण्८ ८12 - 1 -2 = ००/८2

@)0ञ्व्ण। 7८2 कऋतक्ठ्ण। ८2 3, 46) 1, 4न = 9०/८2

06712 (ज्व (5 5, 6, 7 ५८) & ©)5/7@ऊना7ऊ 255 (17००5. @ न्ड 6/07५9) 6075 ©)०9/न0 ०.1 भोकान्ग.

5 जा 9 प्क;

=2/12¢ 57०८5 2001 = (2 = ७ग्ग ®) (०58५ =ॐऋकनेन् ॐ" (1८1 न्न 1,2 0)5/788कनातक (10500 न्व्ा( ८2 019910५9 (८1८ ˆ ॐ।. (ध न्ड 712 कष्ठ 12 5 6)57(्क्नोक नार 8) ८1115 जण्ण ८0 ८18८८ 178/0010/75 (भ /0&/ ©0)०9/90 ५9“ ८1 ८१८८ कठा. (9न्गन्व, 0००18 नान्मा (5 छा 1(160न्म॒= (८06कन्ग ना 6४. 7 न्ना =% 9/0 नीना ७० न्व ® @ @) म्य ९1ऊक ९0 न्ला27108 कन्ठ ८7 ©) 949 9/7 5। ने @&।. 055 (19111555 @1571 15८1८ 11 - ॐ7०४ॐ नन्णऊ@ = 50 ७5 ८।कन्कना 85 @), = नन्लन्कन्म = दन =24/7.00/111058५/ 5769 (@फ नरन् 19/12 ८60 900/71610/75 -25 010 =9/9/0कन्छना 1० नग। ०८नब्०/(ॐ (3 न्ग.

@) "11 @ 2 1162 कव्य ५८1ऊ नग =< ८1190०9४ न्मी ८1702} & ५०५ ©0)1190 ॐ. 7. ॐ(119८6 न्ण्यी ५। न्दा =ऋ ०75 @ॐ@ 12, @८52/८2 6 72/55 (06ग == 68४०० ५४। =2/0८6 ८110 (८०5 850 ०/ॐ ©)5/@@ ०/० &)0८4111/75 @)54८/% ८25 9. ८10 ०51 =आ ०75 @=(@८2 नन्ग। 0)7 @ 2 ०01०० ५/5 ©0)5/0०05515 6) 30 न्म.

((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111४/

3९५]

(27750०01 (18111195 चछुन्कोन्ण्ण @1[0/5/60/ (०/7 ` = ' 95 अन्तको) 1 07021८2 प्रक) ८०८० 0ष्णछ (भि) /5@57 175९ 7/5. 14651 ७६ 2). =‰*11., = ०7 @ए @ (2, 5070 (4 क्णी ५9 6क न्ग © ७/० 0 न्क 0169 0 © ०42 .ॐ। 6० कण्ण ! {1005 (7 >/7ऊ =->(@ 2०/५४ 5. ८0. 51क (577 ५16 न्धा, 8.4, =-ऋन/7ऊ5@ऊ@(2, न्णां ((0नकन्वान नो, मणक 14 4..8.1.11..4.15..11.0. = ०/75@ए5@८20 नानज्छ @ए) 1७०८ -५। (5 मा 785 न्ना (ऊन्कना@ 0510०981 @अोकजोाकोन्धा3 नध. 05०5; ऊन्ण्णीन्नी 10000112 775८ --@5 -ॐ16202 ।6४वी ८।।७।7 @ऊ@ ८2 नान्णः 2-न716/717 55 (न्धा ऊन्कना 2 1055755@ोन्छ 300 न्ध.

252 (न्ण नी ०८5 => 16785775 न्मा (1०) 0517@@ऊन्कना ८00 क्ण ०/1 @ए ८2, = ५।०।। ना 75 @ए ८2 475152८; ८114-9 5८ ॥५न्४ =9०॥ ०5176 (6ऊऊ @अ1/@५। = ०95 ऽ०७५। @ र्ण, ९८0न४्‌0)। (18८1८ ऊना ०/2 5 क्नोन्डा (ऽग नान्न 1695७ -209// ८०6 {०८००८ -#ॐ 80 न्ा. ०्। नाना 5 @5/@ 8७१८2 (0 ०) 057@ गॐ ०/7 = ०००४ ¢ 05/78 ५17०५ ०/न7०/05/7०४ 1 11¶ ८1/97 @5@ =>{@। (65०/12 2 5०/८2 नन्ण्‌ =05/5/0 नहा.

नन्नढ्कन्ण {(@) ८11 ।कब्गी ८१ ® 1158५ (@) ००02५, नग, @ 51 ७८।0न्ग ।।नगीक न्क ना 57८ /7/2&/ ०<५।५८। =9(क@7 © ०८न्वंगश 7८2 ननत0)/ ७०/नवग न्ग.

121. लान्ला. २.७7 22-01-2015 ¬), 5 रि 82८11 {5 कठं ००८601८" ( 1@11८ 1050८10.

((-0. ऽ६8।85\/81 ॥॥2/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111

„7 -918@111/8 "5 - (4111817815058 - [2)€81128 91 *“111 210115171101€5 अत 017... ^1118781058 +श111 [81191 ([1श151211011 (एप. ₹011€ 1798) [स 11 हशाप्र8 ऽला10 2. 28प 11110 91 23811101011856. 4 11181815058 - 7€ा16]1 ([179151811011, 1015 816 1106€> 17 2 015. प्रः ^..1.. €810718लो911105, 28115, 1839, 1845. 1160181 (11215180 ०7 (116 2111035} ^‰‰111817815058 - 23812811- (21618 1816 +> प्राता - एल€ाश€5 1879 210 1884-131लिला11 {18151211011 ++ [{<8111808-52122101€ 1924.1835.1863

11818981971 - 0118410 1849.1858 (0011111 1876

0712 - (4८८ 1894 पना गार$2 (गाला 9१ + | एपा। 1 9 1 (0)

+ शा] - (2607125 - 1870

8 शा] 41187810208 < 2102181, 2120785 1915

+, [दाप्य - (825, 1867-68-75.

> = +> ५001 1157) [लि रा्द00) -}48025-1858.1873.1904

= - {112207191{€४ब1) - 120125-1899 +> वश्या] भ्न) श्ना] €गााला{ला. 1207125 1870.,1875,1915

~व (रि

१}

असे

=9८0/05/75/2 - 111 ((-0. 9818581 18/18 56165. 21411260 0 91 \41/141181<51111| २656816 6806111

4/1

-916911 1 (85515 - =

31076 =ॐ 57 @ १४१ 2657, @{9 "11165 - 1156] नकप 6७ ४१७ (@ 51 ला 5 7 का न्णा ।11- (५.५169

अमरकशः

अमरपदविवरण 0% विश्वभारती

अमरमाला,

अमरान्वयप्रकाशः

अमरकोशः पिका,

अमरकीशः रिप्पन

अमरकोशः वच्रत्ति,

अमरकोशः टीका

अमरकोशः वृत्तिः,

अमरकोशः व्याख्या

अमरकोशः प्रातिपदटीका

अमरकोशः मनोरमा

अमरकोशः मर्मभेदिनी मलिनाथ

अमरकोशः लघुभाषा 0 रविवर्मन्‌

जमरकोशः व्याढ्याप्रदीप 0४ अच्युतउपाध्यायः अमरकोशः बोग्मगान्ति 0९ अप्पय्याचार्यः अमरकोशः क्रियाकल्पः 0% आशाधरः

अमरकोशः काशिकावृतिः 0५ काशिनाथः अमरकोशः

जमरकोशः मुदि ४४ कुमुदीश्वरः

भजमरकोशः मरको शोद्धारण 0 कृण्णस्वामिन्‌ अमरकोशः बालबोधिनी गोश्वामिशिरोमणिभटुः अमरकोशः काशिकावृतिः 0९ काशिनायः अमरकोशः शब्दार्यसन्दीपिका 0 नारायणविद्याविनोदः अमरकोशः °भ्निका 01 पदार्थकौमुदीः ४४ नारायण शमंन्‌ अमरकोशछ सुबोधिनी: 0४ नीलकण्ठ शर्मन्‌

अमरक 1शमाला 0५ परमानन्दशर्मन्‌ अमरोद्योतः % पुरुषोत्तम तकलिड कारः मुग्धबोधिनी ८५ भरततेना

व्याख्यासु धा -स्‌नींधिनी 0९ भानुजीदीक्षितः अभिधाननोधिनो 0 लक्ष्मीधरः अमरपदवृतिः 0 लिङ्गभदट्रः

अमरार्थ सग्रहः

((-0. 95/81 12/18 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111

५.4

11105510 - उ"

6०1४8०० 5 0157160 पते नाना (1606609 9 कहे @ी कनी न्न 0578 ङूना (( ८619 ©1117@ ।11- ५४३6०)

® 515 57" 5 7& अभिधानमाला 23851 {{.}4.9.5.74. 1.10थ# नानार्थसङ्‌ ग्रहः 23855 {.14.5.3.14. [1एग४ घनज्जयनिषण्ट॒ः 23856 ({1.74.5.5.174. [10 पदमणिमञजजरी 5011 , 0 श्रीधरवेङ्कटेशः कल्पद्रुकोशः 47739-41 „, ८४ केशव दैवज्ञ ०००७९ 1660 ^>

पदमञ्जरी 5457 „› 0 नल्लाकवि परिभाषासद्ग्रहः 5722 0४ वैद्यनाथ दीक्षितः पदमञ्जरी 5010 ,, 0% वेङ्कटेश्वर शासिन्‌ उनादि निघण्टः 4732 0 वेङ्कटेश्वर शास्निन्‌ उनादिमणिदीपिका 5675 ,„ 0 रामभद्रमचिन्‌ शब्दरत्न समन्वयः 5056 ए0% शाहजिमहाराजा शब्दार्थं सङ्ग्रहः 5063-4

शुङ्गारको शः 4611 ८४ गीवणिन्द्र दीक्षितः

एकाक्षररत्नमाला 413“ एकाक्षररत्नकमाला-निषण्ट॒ः 4733-6 पुरुषोत्तमः द्विरूपकोश 4763-5

त्रिरूपकोशः 6759

आख्यानमणिकोशः 0% नेमिचन्द्रः . (32811) एकाक्षरीकोशः 0४ भास्करपण्डितः

# कपिला 21410हप€5 6गभरद्०ापा) = ४01. 1,2,3 शात्‌ 5 +०णा165, (ााश्ल 1201725, 5811511 नु.

((-0. 98।85\/81 18/18 56165. 21411260 0 91 \41/141181<51111| २656816 6806111

गप एकाक्षरीनाममाला 0४ वररुचिः 0४ सुधाकलश (12811 ) @अ5@)८14/70न (90 (2) ५1209५4 नानान्ण एकाक्षरीनामको शः ८9४ महिमर्सिंहगणि

एकाक्षरीको शः ८४ महादेवः 9१ ८9 वनमालिन्‌

एकार्थनाममाला ८9 सौभरी

एेन्द्रनिषण्टुः 0 पुरुषोत्तमदेव

ओषधिनिघण्टः 07 गणनिघण्टुः 0९ चन्द्रानन्द 3011 7 रविनन्द

(}€01681)

ओषधिनिघण्ट॒ः 07 मदनविनोदनिघण्टुः 0 मदनपाल

60110081 1307 4.73.

ओषाधिनाममाला 07 लघुनिषण्टुः ८५ व्यासके शववर्मा

वैद्यनाममाला 07 ओषधिनाममाला 0 @5 (6)८1५/१न ८19४

कण्ठभूषणालङ्‌ कारः 0४

कोशकल्पतरु 0९ विश्वनाथवैद्यः (1629-76)^.7).

कोशरत्न (अमरखण्डन) 0 हर्षः

स्वर्थं शिखामणि 07 कोशरत्न दिवाकरभटरः

कोशसङ्ग्रहः 0% मधुश्रीधरः

कोशसङ्ग्रहः 0 राधाकृष्णः

कोशसारः 0% शिवरामः

को शसावतंसः 0% राघव आपाखन्डीकरः (71व11825118 उाथ111))

204.5681/06521 1469 99 क्का कना 2 नानाह

10 =

~

((-0. ७8125६1 18/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111\/

श्रीः | अमरकोशम्‌ ¦ 2110 का

5. लिङ्गादिसङ्‌ ग्रहवगं :*

255 0 न्9न्छ 5171 -ऊ ® @८ 160 ७111475 5/7 @ @ (८०८९०८० ५।7ऊ ०895 90011417 न्क ना < 7/5 0 क्छ. (संपूर्णम्‌ च्यते व्गेनामलिङ्गानुशासनम्‌) नन्णा। ॐन् 97 (11155 = 02/50(77. = न्वा @/८8 = ०८ ०क -- ५; 2 नान ८1) श्र 2८1८ 76516८17 (@) 55 ०755 6८69012 @०४ © 57 @ 5 @ ०9 5/ऊ ०2.001 55 ८6 55 ८।<, ७1/50 (7/7.

(म्‌) सलिङ्गशासरैः सन्नादिकृत्तद्धितसमासजेः अनुक्तः सम्रहे लिङ्क सकीर्णवदिहोन्रयेत्‌ ।। 1483

25 9755 @० ०9 (कना ८1/9८ सॐ 8८ >&।ऊऊ ना ०/८ ८2/14 (ध) कऊन्व्य5।ऊ नीम 6४ ८/८ 1८.169 - 2) ०0 (40 न्वणीन्णी, ०८ ® ८1 ना 9/7क ना ०५८ - 91017 {4 2) ००5 न्व्य ऊनी ५नानान्य 7. =-95 @) ००5 नव्याः ऊक. न्या (अप्रत्यय, कृत्प्रत्यय, तद्धितप्रत्ययं, समासं) नोनन्छ

०755 नी 55 [1111175 नोना (िकनाीन्ल ०95 ७०001८1 कन्कना

=9/1/5/0ऊ नाना (य) 05 ©/75 58० (८1८1755 =021@//71. +^ रन्ध @7ॐ ८2 @७० ¢ ८4 {075 ८2 @ ७५५८।८०।८८ @ नाना. ॐ. @ 55 7 @@ = &८ -@)८6/7{9 @ ००ॐ नव्या 62 ® @ ८/८ -.4- (०७०0; (105 ५।५।४ऊना, -ऋन्या्न (60701 क्न्ना0 (4;5/ऊ भा => 2/1. ५. ८17 ००३602/८17@ ऊना 2 & ५७९ &/ॐ नक ना 5 ८0{0/75ॐ८2 ७५५८८ (वब) 4, ७४ ०४०७ न. 252 @ (17916९६7) ७४५८।८१।८८ कि नानान्डा, कन्ठ) © ना.

9८07 95/ 540 - 7 ((-0. ७812581 18/18 56165. [21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111

| छ)

75 (ककन 57८ ऊक ८0 (1055 ०५८ - @) ८677 {/9 (> ८1011759 57) = @ए5@ (17० 60011177 कीक ज्कजा => ( ५,(@ 77), 19४ @ 411] ® न्क ना ०८ = ८|ने 707 = ८० प्र 9. => >/@ ८) 252, @@ 1111912 @ ८2 (10 छठ 107 1८ 1760 679 ०0@ ०० ५।८॥ 19न्छा1 17/72/1942 ज्ठा 1 5८05 @ ५1८2 9८ 1017 ५9 ना, 5/0} @90न7ऊ 10 नी 7/7 255 ॐ७{0५|जाना @४ऊॐॐ@ 7७.

लिङ्शेषविधिर्व्यापि विशेषेर्यद्यवाधितः

2 ०9/17 5 5 @ &० ८111016 11/76 61001८17 कीक भा कमी ८।॥ न्ता 6४ 91. (1/0 न्ा | = ५॥ = ज0 15 = = 10 7.11 9 2 ८11 + क्िऊना -2४@८1०/0.015@, = @ 5 = ८114८ - = ^1/7७ > 6121८117 @ कना “1177 (7 511.

जै

स्रियां जना /2 @ र्ण, पुस्त्वे सभेदानुचराः जन्छा11ॐ (७४ दनव 1750 नोन्या(@िकना 9/6 @1 ।जका। 107७४ 570 @ए८० ०/ 12. (2. न्वा @८। =८- «4 ऊक 4 (कु. नीना ८114 कीना गा 6 नन्या) 2 -ऋत्न्वा नाम श्रीः, धीः, भूः, भ्रूः (रः, &ः, ८4:, छः;

तातः सयोरिपाणिनाम | 1484

७५।0न्गीक@ए८- न्न (@) 1 4 नठेग @( ५८ न्छा 9 (4- ५। 2.97 जीन्छा @1101/75 @ (7 कना (०11 नक 1769 = @ (2.

{. साता (खी), 2. योषित्‌ स्री), 3.सुरभिः (सखी) 4. करेणुः (सीः)

+ (गछ (^+. 2.2 7५1

@५17०9% (11.52 = नो ण्ठ

+ @0-19; (11. ्धी.2) (म

(50/: (@ 11.2.40 = 0८ 4न्ठेया ५।।कन्ग

7 &७ 9 ५५

((-0. ७2785811 18/18 56165. 14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 6806111४

#

=

नाम विद्युचिशावहीवीणादिग्भूनदीहियाम्‌

1. विद्युत्‌ (स्री), 2. निशा (स्री), 3. वदी (स्री), 4. वीणा (स्री), 5. दिक्‌ (स्री), 6. भू (खी), 7. नदी (स्री), 8. ही (स्री). 695४ ((@८1.ॐ.2 16 न्छ ज्ण + (ीञा (०८1. => ०५ ०1न०न०छ (1.2) @ कत . न्रञ्ज्यण (@८1. =) नीको न्व्य ॐऊॐ (@८1.ॐ% ऊः (4 (@ 1. ({ ८6 08 (@ ८.0 3777 (@८1.-%.) @ ०५८८ ८2

% > © &

००/55 ८०५4५८2 255 (15० ज@फए(- न्न 2) ® च्य 0.5 > "2 @ (0 कना == "90८07977. 8 =` द्विग्‌, ७४८०7 ७४८० ०. @) 1 न्वं ८17 ०४7ऊ = ८2. द्रगु समासं नन्बी छा छण न्णणी ७४७ 6को नाक @ @ 12 0) (77 @ए ४८ - ५। ॐ८07०८0/7@ ८2. संख्यापूर्वं समापन @52@ 257 न्य 2 - प्चानांमूलानां समाहर: प्मूली; दशमूली; त्रिलोकी = &५।०००५.

2 पात्रयुगादिभिः।। 1485

(८0 न्ड | अ>9 => 5 “5 = @ ०४८०7०४2, पात्रयू गादिभिः (1758 ५5८2 (०5०9 ८। @ङ7(7क ना 2 ८15८675 (द) ८।८अन्ब (०८16 1759० ०/7 1/1. 25 2 नव्य ८2 -

1. पथचपात्रं (न) '1@9 51175012 (@-->ऋ.) (117 @0ष्कन 2. चतुयुंगम्‌ (न) 5ॐ17५{ऊ८> (.-ऋ.) (न्म ०।ऊद्५ऊन ॐ. त्रिभुवनं (न) 01 |०/०ब्दा12 ((@. =) ९८0न्ग्‌॥ 2 न्धक। ऊना नष्टा 15/८2.

((-0. ७8185811 18/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/

-@०५ ६175 & ५१५८1८2, (1 न्णा 5558695 (भावार्थे ) (@न्छा 5८6) गण्ु6075555690 (८-८-८2, @ = जणन्णा 5 5558590 -@न्ा@)।@०८ -५4 ><705८00न्ा 55556012) ०5८2 077 जीना 19 न्न्य नन ~> ७००० ॐ। => ॐ. न्ा ०/८ ८5 56 1155५01 ऊनीन्छा ^ 1760* 014 न्वा (1/75४7@ ८.2. 50 @

2.57 (6ए्ण ना -

1. भावार्थं - पुरुषभावः पुरुषता, अश्वता 2. समूहार्थं -ग्रामाणां समूहः, ग्रामता, जनता, बन्धुता, तहायता (1056 ५।०४. 3. स्वाथं -देवा एव, देवता (05 नी ५।ज्ण.

सन्द (सम्‌ हार्थे ) (ऊ -12/@ ०१ ५५७) ९८0 90/77 @ @ 6" 79951१11 ६. य, इनि. कटयच्‌, त्र (५, 28, ऊ८-५/<, रन्नकोन्छा 0 (105 ५।00/क का @रू79ऊनीिन्ा (2/5 ५96४ ०/7 => > 6) °) ८4 6 {1/7 6४ 60 ०५ (0 ८2. 25? © ५।

<. (7 (1 6 4 ७। -

1 >; ,

7त्यान्ते -एशानां स्रमूहः पाश्या: (त्री)

५. ~नि वत्ययान्ते - खलिनी (स्री) कट्यच्‌ * प्रत्ययान्ते - पए्थकटूया ` (स्री) +. च" प्रत्ययान्ते - गोत्रा (स्री) वैरमैथुनिकादिवुन्‌ - 59 ~ @# 0755 91८2, +थूनिक - ऊॐक1०2क/ रीर ~ ® (८ न्ग 8) 92/८2, आदि ‰ॐ - नन्डा 576 दान, दण्ड

दन्द्र॑भावकर्मवाचको वुन्‌ प्रत्यन्तरे स्त्रियां वर्तते

((-0. 98185811 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111४

"4

४. 91162 ०० ५१/८2 (ॐ ८2८15 8 @ ८2८15 => 02/@ ७0.) 2. ॐन्ण्म" 55/८2, @7 न्ग ® @/८9 ® ८।८।८* वुन्‌ - प्रत्ययान्त त्य 1105 ५।५८//7050 = ्कना नि ८4 न्वेम17क8ीन ०८2.

> (0/6 कना-

विरोधे -अश्वमहिषयोर्विरोधः, अश्वमहिषिका, काकोलूकिका विवाहे-अत्रिभरद्राजयोर्विवाहः+अत्रिभरद्राजिका, वसिष्टकुशिका

व्रीप्से -द्रौ द्रौ पादौददादि-द्विपादिकां ददादि, द्वि रातिकादटदाति

दण्ड -द्रौ पादौ दण्डितः ~ द्विपदिकां दण्डितः, द्विशतिकां दण्डितः

दान -द्रौपादौ व्यवसृजति-द्विपादिकां व्यवसुजति, द्विशतिकां व्यवसृजति चन्‌ प्रत्ययं - तुज्‌ प्रत्यय @^2 उपलक्षण 16765 ८1/76 @)८4न्ठछा1 7८५.

स्रीभावादावनिक्तिण्ण्वुलूणच॒ण्वुच॒क्यन्यजिञ्डनिशाः ।। 1486

स्रीभावादौ न०्5@ॐ705$@ भावार्थं ॐन@ 59 @ ५।(ऊ=

(०) < ७)०014111* _

2 3

5 6 | ¢ 9 9

भनि, क्तिन्‌, ण्वुल्‌, णच्‌, ण्वुच्‌, क्यप्‌, युच्‌, अङ्‌, अग, नि-ण नन्छकन0 -1( ५।५८।0क 6क ना = =2/55160/7क5 ०/62८ = 1ॐए।क ना = @)1 जरठ! 186)

(८2. 2 ॐत क्वण ।क ना -

. अनिप्रत्ययान्तो . क्तिन्‌ प्रत्ययान्तो . ण्वुल्‌ प्रत्ययान्तो . णच्‌ प्रत्ययान्तो . ण्वुच्‌ प्रत्ययान्तो . क्यप्‌ प्रत्ययान्तो . युच्‌ प्रत्ययान्तो . अद्ूप्रत्ययान्तो . अप्रत्ययान्तो

. निप्रत्ययान्तो

. शूप्रत्ययान्तो

> ६) £> +=

@ ~-1 @ 4

9 [र 6 (मी

- अजननिः, अकरणिः |

- कृतिः,भृतिः,हतिः

- प्रवाहिका, प्रच्छर्दिका

- व्यावक्रोणी, (अन्योन्यक्रोशनं वर्तत इत्यर्थः) - शायिका

- त्रज्या, समज्या, सुत्येत्यादि - आसना, कारणा, ग्रन्थना - त्रपा, भिदा, छिदा,

- पुत्रीया

- ग्लानिः, म्लानिः, हानिः

- मृगया, इच्छा

((-0. ॐ६।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| ९२656816 ^\6806111४/

©

- =2011105 ५1५17655 = - 29/22/5905, = प्र न्व्णी

~ ऊक्न्ा (105५1८55 6०~ =ऊ(@@:, (1(क@:, 98:

+ नठंगन्{@० (15५1८17 055@० ~ (1/9/7/0क07;, 10 रक7 कोऊ

+ ज्व ८15 ५1५८105७ ~ ७(५17०/ॐ ¢ न्ण्णः

न्ठंग ०/= 115५1115 ~ 709 कत

ॐ५।८॥ (1/5 ८८1055०0 - 6/0 ५107; ००८०७ ५17, @४-णछ ® ५।ॐ ८/1) ८/ॐ> (1105 ८८175558 ~ =% ०४/७7, ऊत जण्ण, 0517 ~ =215 1415 ५1५70559 - ८1/77, ८957, @@

~ =2/1175 ५८/4८/0555 ~ (1577 ५।

10. @ (175५८175 ~ ऊनी, ८060705, 9217 /9 11. =(श्‌०८105 ८८/70 55 - (2(@क५।0, (न्ख

© > @ > ® £ +

उणादिषु निरूरीश्च ......--.---... 2 - व्वा 7@)ऊ नन